Publikasaun hotu Kona ba Sao Tome and Principe

Macau sei sai talin entre China no país Lusofonia sira

Macau sei sai talin entre China no país Lusofonia sira. Administrador china hakarak mos hawain oferta ensinu lian Portugez iha Macau no iha China.