Publikasaun hotu Kona ba Relasaun Internasional

Macau sei sai talin entre China no país Lusofonia sira

Macau sei sai talin entre China no país Lusofonia sira. Administrador china hakarak mos hawain oferta ensinu lian Portugez iha Macau no iha China.

Brexit, trabalhador timoroan sira preokupadu ho sira nia futuru iha Reinu Unidu

"Lider europeu sira tenki hatudu serenidade no hahu re-imajina Uniaun ida nebe ho baze iha povu, menos fokadu ba burokrata sufokantes ho sede iha Bruxelas."