Hare Lian hotu hotu iha ne'e? Ami traduz Historia Global Voices nian atu haklaken historia midia sidadaun nian ba ema hotu.

Hatene tan kona ba Tradusaun Lian  »

Publikasaun hotu Kona ba Relasaun Internasional

7 Outubru 2016

Macau sei sai talin entre China no país Lusofonia sira

Macau sei sai talin entre China no país Lusofonia sira. Administrador china hakarak mos hawain oferta ensinu lian Portugez iha Macau no iha China.

10 Setembru 2016

Brexit, trabalhador timoroan sira preokupadu ho sira nia futuru iha Reinu Unidu

"Lider europeu sira tenki hatudu serenidade no hahu re-imajina Uniaun ida nebe ho baze iha povu, menos fokadu ba burokrata sufokantes ho sede iha Bruxelas."