Saida ma'ak Global Voices?

Foto hasai iha momentu komemorasaun aniversario ba dala 10 GV iha Cebu, Filipinas. CC BY-NC 2.0

Foto hasai iha momentu komemorasaun aniversario ba dala 10 GV iha Cebu, Filipinas. CC BY-NC 2.0

Ami reprezenta fronteira ki'ik iha komunidade bo'ot ida nia le'et, voluntarius rihun ida atus hat (1400) hakerek-nain, analista, espesialista iha mídia on-line ni tradutor.

Global Voices lidera ona relatorios dada-lia iha mídia sidadaun kedas husi tinan 2005. Ami serviso ho rigor, verifika, traduz notisia ho seriu. Notisias no istorias sira nebe sidauk fo sai liu iha Internet ka blogs, imprensa independente no meiu komunikasaun sosial seluk iha pais 167.

Istoria barak nebe'e interessante no importante iha mundu ladauk iha fatin ida deit. dala ruma nalklekr pedasu-pedasu liu husi internet, iha blog, tweet, no iha dalen barak.Istoria sira ne'e mak fo sai ho lolos iha Global Voices ho tradusaun ba dalen 40 resin.

Ami nia Seviso

Relatu: Ami nia ekipa editor no hakerek-nain de konfiansa relatu ba Rai 167 liu husi redasaun virtual sem fins lukrativos

Traduz: Ami nia ekipa tradutor Internasional haklaken istoria sira ne'e ba dalen liu 40 resin.

Defende: Ami nia Advox project defende direitu no liberdade online no luta kontra sensura.

Kapasita: Ami nia Rising Voices project kapasita komunidade izoladu no marginalizadu ho ferramentas, habilidades, no apoiu.

Sorumutu: Ami organiza simeiras ba kontribuidor global no publiku atu hasoru malu oin-ho-oin. Atus Resin mak sorumutu ona iha pais 8 iha tina 10 liu ba nia laran.

Hatene liu tan kona ba ami nia projektu iha ne'e

Missaun

Ami serviso atu hetan istoria nebe interessante no importante liu husi komunidade sira nebe'e mariginalizadu no lian laek. Ami koalia-sai hasoru sensura online no apoiu  forma foun atu ema hotu bele iha acessu ba internet.

Ami nia Kultura

Ami hafolin kuriuzidade, onestidade no konektividade hodi naran amizade no kompreensaun entre fronteira. Ami nia objektivu mak kapasita ema nebe'e hafolin justisa, igualgade no empatia.

Hakarak hatene liu tan? Sani ami nia FAQs.