Sai Tradutor

Editores Lian iha Summit, Cebu, Filipinas iha 2015.Foto husi Laura Schneider /Flickr

Editores Lian iha Summit, Cebu, Filipinas iha 2015.Foto husi Laura Schneider Flickr

Global Voices Lingua traduz ita hotu nia istoria ba lian lubuk ida husi komunidade ida nebe iha paixaun no dedikasau. Globa Voices nia Komunidade ohin loron konta ona ho 500 voluntariu sira iha mundo tomak.

Atu hamutuk ho ami nia klibur, preenche ficha inskrisaun iha kraik no hein editor ida atu kontaktu ho ita. Se karik ita bot nia dalen sidauk iha lista bele solisita hahu Dalen foun iha ne'e.

Se ita bot laos tradutor, bele mos husu atu sai autor/hakerek nain iha ne'e.