Hare Lian hotu hotu iha ne'e? Ami traduz Historia Global Voices nian atu haklaken historia midia sidadaun nian ba ema hotu.

Hatene tan kona ba Tradusaun Lian  »

Kontaktu

Ami konta ho ita bot, leitor sira hodi ajuda buka hetan istoria emosionates no blogs iha mundo. Karik iha istoria ruma nebe'e ita sinti katak merese destake iha Global Voices? Favor ida Informa ami.

Global Voices sempre disponivel atu hatan ba kualker kestaun midia nian, no sempre hatan iha tempu badak tuir prazu estabelesidu. Formulariu kontaktu ida ne'e sei haktuir hikas ba Editor Lingua.

Hanoin atu sai Voluntariu? Husik hela Mensajen ida mai ami!

Haruka tuir husi formulariu iha kraik ne'e

Ita nia naran (obrigatoriu)

Ita nia Email (obrigatoriu)

Assuntu

Mensajen