Hare Lian hotu hotu iha ne'e? Ami traduz Historia Global Voices nian atu haklaken historia midia sidadaun nian ba ema hotu.

Hatene tan kona ba Tradusaun Lian  »

Publikasaun hotu Kona ba Edukasaun Husi Setembru, 2016

13 Setembru 2016

“Se'e ma'ak la hatene koalia Portugez diak liu nonok”, dehan diretora Eskola Bazika

Eskola Ensinu Baziku ida iha Timor multa aluno sira wainhira sira koalia lian Tetun iha eskola. Inan aman aseita ho regra ne'e maibe regra ne'e...